JOTUN – YEŞİL ADIMLAR / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu bildirimde, Jotun'un sizinle kurulan etkileşimler ve Yeşil Adımlar uygulaması aracılığıyla sizden hangi kişisel verileri topladığı ve bu verileri nasıl kullandığı açıklanmaktadır.

Jotun Yeşil Adımlar uygulaması, telefonunuzun lokasyon bilgisini kullanarak yürüdüğünüz yolları harita üzerinde işaretler ve yürüdüğünüz toplam mesafeyi hesaplar. Başkası tarafından işaretlenmemiş yollarda yürüdüğünüz her 4 km için 1 ağaç, daha önce işaretlenmiş yollarda yürüdüğünüz her 6 km için yine 1 ağaç dikilir. Mobil cihazınızdan alınan lokasyon bilgisi uygulamanın sunulduğu sunucu bilgisayar üzerinde bir veritabanına yüksek güvenlikli olarak kaydedilir ve sadece uygulama içinde mesafe hesaplama, yürünen yolları işaretleme ve istatistik amacıyla kullanılır. Bu bilgi hiçbir üçüncü şirket, kuruluş veya kişilerle paylaşılmamaktadır.

Uygulamayı indirerek Yeşil Adımlar kampanyasına katılanlar kendi istekleri ve onayları ile uygulamaya Facebook hesapları ile bağlanarak bir sıralama listesine isimlerini yazdırabilirler. Facebook hesabı ile giriş yapanların isim/soyadı ve Facebook arkadaşları bilgileri alınmakta ve bu bilgiler sıralama oluşturulması amacı ile kullanılmaktadır. Bu bilgi, Yeşil Adımlar uygulamasının yer aldığı sunucu üstünde bir veritabanında yüksek güvenlik ile tutulmakta; sıralama ve istatistik amacı dışında hiçbir amaç için kullanılmamaktadır. Kullanıcıların bilgileri, Jotun dışında hiçbir şirket, kuruluş veya kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yukarda belirtilen konularda yazılı talebinizi info@jotun.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.